bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wybory ławników sądowych 2016-2019

Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Dynów, że w dniu 31 grudnia 2015 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2011 roku.


W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133) Rada Miasta Dynów
w październiku bieżącego roku w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników sądowych na lata 2016 – 2019.


Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie pismem znak: A-0140-1-3/15 podał liczbę ławników przewidzianych do wyboru przez Radę Miasta Dynów na kadencję 2016-2019 z terenu Miasta Dynów:

 • do Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2 ławników do orzekania w sprawach cywilnych lub karnych,
 • do Sądu Rejonowego w Rzeszowie – 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

WYBORY ŁAWNIKÓW
Zgodnie z art. 158. § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych kandydatem na ławnika może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ŁAWNIKIEM NIE MOGĄ BYĆ:

Zgodnie z art. 159. § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

ZGŁASZANIE ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników sądowych Radzie Miasta Dynów mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wyżej wymienione powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem ww. dokumentów (m.in. za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego) ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia
z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta uchwałą powołuje zespół opiniujący, który przedstawi na sesji Rady Miasta swoją opinię o zgłoszonych kandydatach w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Zespół opiniujący powołany przez Radę Miasta uchwałą zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Jeśli zgłoszenia kandydatów wpłyną po terminie oraz zgłoszenia nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Miasta podejmuje uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.


Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki dokumentów można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dynowie, Biuro Obsługi Rady pokój nr 13, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00.


Dokumenty do pobrania:

 1. Informacja Burmistrza Miasta Dynowa dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019 -(dokument pdf)
 2. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych -(dokument pdf)
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia -(dokument pdf)
 4. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA -(dokument doc)
 5. LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA -(dokument doc)
 6. OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika) -(dokument doc)
 7. OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej) -(dokument doc)
 8. OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)-(dokument doc)
 9. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA - wzór (dokument doc)
 10. ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA -(dokument pdf)Opublikował: Jan Prokop
Publikacja dnia: 19.05.2015
Podpisał: Joanna Jarosz
Dokument z dnia: 19.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 845